PROSJEKTERING OG ANALYSER

Total Brannsikring AS prosjekterer i hovedsak etter TEK17 med tilhørende veiledning. Der hvor løsninger etter veiledningen ikke kan benyttes, brukes kvalitative og kvantitative vurderinger. Ved bruk av kvantitative vurderinger vurderes rømningstid ved bruk av Simulex, brannspredning ved bruk av FDS, CFAST. Også andre relevante datasimuleringer kan benyttes. Branntegninger og rømningsplaner utføres i eget hus, hvor vi har ansatt arkitekt med brannfaglig kompetanse.

RISIKOVURDERING EKSISTERENDE BYGG

Tilsynsmyndighetene ved det lokale brannvesen har plikt til å følge opp arbeidet og sikkerheten for de særskilte brannobjektene i sin kommune.  Det medfører ofte at byggeier har behov for kompetanse innen brann for å kartlegge bygningens totale brannsikkerhetsnivå, og dokumentere at dette er innenfor de lover og forskrifter som stilles til bygningen og bruken av denne. Her kan vi bistå med befaring og kartlegging, samt utarbeide rapport som viser krav til bygningen og hvilke feil og mangler, med forslag til utbedringer som må til for å tilfredsstille de nevnte regelverk. Fra og med år 2014 brukes IPAD som verktøy ved plassbefaringer for å kartlegge den branntekniske biten. Verktøyet og malen som benyttes pr. dato gir bedre oversikt , samtidig som det brukes mindre tid enn tidligere. Rapport leveres med bilder, kommentarer, forslag til tiltak, plass henvisning direkte på tegninger, forslag til tiltak, samt kostnadsoverslag om ønskelig. Eksempel på utarbeidet feil-/mangeliste med forslag til tiltak og plass henvist i tegning.
Befaringsmal

KONTROLL AV UTFØRELSE

Med krav til brannprosjektering for å ivareta brann- og personssikkerheten er det også viktig med korrekt utførelse av brannbeskyttelse. Total Brannsikring AS gjennomfører KUT tjenester (Ansvarlig kontrollerende for utførelsen) på alle type bygg. Vi bruker IPAD som verktøy og har utarbeidet egne skjema tilpasset for plassbefaring. Vi har nå mulighet å gjøre det meste på byggeplassen, ta bilder, kommentere, henvise til tegninger, korrigere tegninger mm. Resultatet blir enkle feil-/mangelister med bilder, kommentarer,plasshenvisning direkte på tegninger. Men viktigst av alt, rapportene blir oversiktlige og lette for alle parter i videre arbeid.

BRANNDOKUMENTASJON OG TEGNING

I TEK17 er det stilt krav til at branndokumentasjon skal foreligge før bygningen får brukstillatelse. Vi kan bistå entreprenør og eier/bruker med å utarbeide og sy sammen en branndokumentasjon. Det betinger at både entreprenører og bruker/eier bidrar med opplysninger, tekniske som organisatoriske. Samme TEK17 stiller også krav til evakueringsplaner og rømningsplaner på enkelte bygg, som vi har kompetanse til å utarbeide.

KURS OG ØVELSER

Vi gjennomfører kurs for personell som har en egen oppgave innenfor brannsikkerhetsarbeidet i bedriften/bygget. Det kan være brannvernledere, avdelingsledere på sykehus, teknisk personell m.m. Hvert kurs blir tilrettelagt for den enkelte bedrift/bygg.